Din delaktighet

Det är viktigt att du som patient kan delta i beslut om din vård. Det ökar chansen för att vi ska kunna hjälpa dig att få bättre livskvalitet.

Viktigt med vårdplan

Målet är att både du som patient och dina närstående ska vara delaktiga och kunna påverka den vård du får. Det viktigaste instrumentet för det är din vårdplan. 

Det allra bästa är om du kan ha en samordnad individuell vårdplan, där alla insatser som du behöver dokumenteras och följs upp. Samordnad vårdplan betyder att alla som är inblandade i din behandling - du själv, eventuellt dina närstående, din läkare och eventuella stödpersoner från kommunens socialtjänst - tillsammans sätter upp mål och skriver ner vilka åtgärder som du behöver för att må bättre. 

Varje gång din vårdplan uppdateras så ska du få en kopia av den om du så önskar. Den hjälper dig att hålla dig informerad om vad du redan har åstadkommit och vad som händer härnäst. 

Stöd från andra som är eller har varit i samma situation som du

Det finns också finns andra forum där du kan vara med och ha inflytande över vården i stort. Flera av våra verksamheter har patient- och närståenderåd. Det finns också många intresseorganisationer som kan hjälpa dig att ta till vara dina rättigheter eller ge dig annat stöd. Fråga på din lokala mottagning eller avdelning vilka möjligheter som finns för dig.

Din åsikt är viktig

Vuxenpsykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde vill veta vad du som patient tycker om vården. Två veckor på våren och två veckor på hösten har alla som besöker våra öppenvårdsmottagningar möjlighet att besvara en patientenkät. Enkäten har tagits fram tillsammans med patientföreträdare.

Alla som vårdas inneliggande inom vuxenpsykiatrin erbjuds också att besvara en enkät i samband med utskrivningen.

Vi tacksamma om du vill hjälpa oss genom att besvara enkäterna. Du behöver naturligtvis inte vänta på en patientenkät, utan du är när som helst välkommen att lämna synpunkter på vården. Läs mer under rubriken Synpunkter. 

Så här tycker patienterna

5 237 patienter inom psykiatrin i Stockholms läns sjukvårdsområde svarade på patientenkäten 2014, vilket är ungefär lika många som 2012. 

  • 85 %  tycker att tillgängligheten inom psykiatrin är god, mycket god eller utmärkt 
  • 70 %  har ingen kritik alls vad gäller det bemötande de får hos oss
  • 85 %  får träffa samma behandlare när de kommer på sina återbesök 

Vi behöver bli bättre på är att göra patienter och deras närstående delaktiga i vården: 

  • 51 %  känner sig så delaktiga i sin vård som de önskade 
  • 42 %  tycker att deras närstående är delaktiga så mycket som de önskade 

Vi behöver också bli bättre på att kommunicera med patienterna: 

  • 62 %  av patienterna har fått information om vilka olika sorters behandling vi erbjuder 
  • 54 %  vet var de ska vända sig med frågor efter sitt besök 
  • 23 %  vet var de ska vända sig med eventuella synpunkter 

Så tycker patienterna om heldygnsvården

Alla som vårdas på en avdelning inom psykiatrin får när de skrivs ut erbjudande att fylla i en enkät vad de tycker om den vård som de har fått. Enkäten är anonym och det är självklart frivilligt att vara med. 

Här kan du se vad de patienter som hittills har fyllt i enkäten tycker. Den här rapporten uppdateras en gång per månad. 

Så tycker patienterna om öppenvården

Under våren 2017 introducerades en gemensam enkät som riktade sig till alla patienter på vuxenpsykiatrins öppenvårdsmottagningar. Syftet var att vara en vägledning för respektive mottagnings förbättringsarbete.

Under veckorna 11, 12, 37 och 38 erbjuds alla patienter som besöker öppenvården att delta i enkäten. Enkäten är anonym och det är naturligtvis frivilligt att vara med.

Här kan du se vad de patienter som fyllt i enkäten tyckte vid den senaste mätperioden.