Brukarråd RPV

Vid Rättspsykiatri Vård Stockholm bedrivs arbete enligt flera olika utvecklingslinjer för att öka patienters möjlighet till delaktighet och inflytande. Ett projekt med samtalsgrupp för patienter och representanter för brukarföreningar har därför genomförts. Information från relevanta brukarorganisationer har getts till patienter både inom sluten- och öppenvården.

Sedan slutet av 2015 finns ett brukarråd som träffas ca 3-4 gånger per termin. I brukarrådet ingår representanter för den relativt nystartade föreningen PAR (Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin) och representanter för klinikledningen. Det finns en plan för att utvidga representationen med fler brukarföreningar.

Brukarrådets uppgift är att genom en öppen, konkret och rättfram dialog mellan parterna:

  • förbättra och säkra kvaliteten på vården
  • öka patienternas delaktighet och egenmakt
  • öka anhörigas insyn i och kunskap om rättspsykiatrisk vård
  • få en gemensamt ökad förståelse för varandras olika perspektiv och roller

Kontaktuppgift föreningen PAR: riksforeningenpar@gmail.com