Brukarråd rättspsykiatri vård Stockholm

Vid Rättspsykiatri vård Stockholm bedrivs arbete enligt flera olika utvecklingslinjer för att öka patienters möjlighet till delaktighet och inflytande.

Sedan slutet av 2015 finns ett brukarråd som träffas ca 3-4 gånger per termin. I brukarrådet ingår representanter för föreningen PAR (Patienter och Anhöriga i Rättspsykiatrin) och representanter för klinikledningen.

Brukarrådets uppgift är att genom en öppen, konkret och rättfram dialog mellan parterna:

  • förbättra och säkra kvaliteten på vården
  • öka patienternas delaktighet och egenmakt
  • öka anhörigas insyn i och kunskap om rättspsykiatrisk vård
  • få en gemensamt ökad förståelse för varandras olika perspektiv och roller

Kontaktuppgift föreningen PAR: riksforeningenpar@gmail.com

Senast ändrad 2024-02-15

Informationsansvarig: Ola Broström